F50, JU-8883 агаарын хөлгийн баруун хөдөлгүүрийг агаарт унтраасан зөрчлийг шинжлэн шалгасан тайлан