Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлага болон агаарын хөлгийн хооронд радио холбоо алдагдсан зөрчлийг шинжлэн шалгасан тайлан