Нислэгийн Хөдөлгөөний Удирдлагын Мөрөн Секторт AFR112, СРА279 Аяллын Агаарын Хөлгүүд 20NM Ойртсон Тухай Урьдчилсан Тайлан