Ми-8, JU-5566 Нисдэг Тэрэг Буултын Үед Осолдсон Тухай