PC-6/B2-H4, JU-1911 Агаарын Хөлөг Хөөрөлт Үйлдэхээр Гүйх Үедээ Зурваснаас Гарсан Ноцтой Зөрчлийн Урьдчилсан Тайлан