L410-UVP,JU2032 Агаарын Хөлгийг Шинжлэн Шалгасан Ноцтой Зөрчлийн Эцсийн Тайлан