F27 Mk050, JU-8250 АГААРЫН ХӨЛГИЙН ЗҮҮН ХӨДӨЛГҮҮР АГААРТ УНТАРСАН НОЦТОЙ ЗӨРЧИЛ