ЗТХС-ын тушаал №235 Мэдээллийн схем баталж, мэдээлэл дамжуулах тухай