ЗТХС-ын тушаал №252 Нууцын ажлыг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай