ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ Монгол Улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах МУЗГ-ын тогтоол №246