TBC-2MC RA-2099G /МАК/ шинжлэн шалгасан тайлангийн зөвлөмж /орчуулга 2018/