Дотоодын агаарын тээвэрлэгч байгууллагуудын статистик 2014-2018

Статистик 2014-2018-ыг Тайлан 2018 -с үзнэ үү.