Ослын газар ажиллах хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны заавар