Шинжлэн шалгах ажиллагаа

Шинжлэн шалгах ажиллагаа

ОХУ-ын RA2099G бүртгэлийн дугаартай ТВС2МС агаарын хөлөг 2017 оны 06-р сарын 02-ны өдөр "Чингис Хаан" олон улсын нисэх буудлаас хөөрөлт үйлдэх үедээ осолдсон шалтгааныг тогтоохоор тус албаны даргын тушаалаар томилогдсон шинжлэн шалгах баг ажиллаж байна.